Tag Archief van: ai

Artificiële intelligentie en bemiddeling

Kan artificiële intelligentie van nut zijn bij bemiddeling?

Ik vroeg het aan ChatGTP, en kreeg volgend antwoord:

AI kan een waardevolle rol spelen bij bemiddeling door het proces te stroomlijnen, gegevens te analyseren en betere besluitvorming te ondersteunen. Hier zijn enkele manieren waarop je AI kunt gebruiken bij bemiddeling:

 1. Gegevensverzameling en analyse:
  AI kan helpen bij het verzamelen en analyseren van grote hoeveelheden informatie over het geschil, zoals e-mails, documenten en chatgesprekken. Dit kan bemiddelaars helpen om beter geïnformeerde beslissingen te nemen.
 2. Automatisering van routinetaken:
  AI-systemen kunnen routinetaken automatiseren, zoals het beheren van afspraken, het genereren van documenten en het volgen van deadlines. Dit verhoogt de efficiëntie van het bemiddelingsproces.
 3. Natural Language Processing (NLP):
  NLP-technologie kan worden gebruikt om geschreven tekst en gesproken taal te analyseren. Hiermee kunnen bemiddelaars de communicatie tussen partijen beter begrijpen en mogelijke conflictpunten identificeren.
 4. Predictive Analytics:
  AI kan worden ingezet om de waarschijnlijkheid van verschillende uitkomsten van een geschil te voorspellen op basis van historische gegevens. Dit kan bemiddelaars helpen om realistische verwachtingen te scheppen en mogelijke oplossingen te verkennen.
 5. Online platforms voor bemiddeling:
  Er zijn online platforms en tools die AI gebruiken om bemiddelingssessies te vergemakkelijken, inclusief videoconferenties, documentuitwisseling en follow-up. Deze platforms kunnen de toegang tot bemiddeling verbeteren en de efficiëntie verhogen.
 6. Emotieherkenning:
  AI-systemen kunnen helpen bij het herkennen van emoties in gesprekken, zoals boosheid of frustratie. Dit kan bemiddelaars helpen om de emotionele toestand van de partijen beter te begrijpen en de communicatie te verbeteren.
 7. Beslissingsondersteuning:
  AI kan bemiddelaars voorzien van aanbevelingen voor mogelijke oplossingen op basis van gegevensanalyse. Dit kan hen helpen om beter onderbouwde beslissingen te nemen en tot overeenstemming te komen.
 8. Privacy en beveiliging:
  Zorg ervoor dat je de privacy en beveiliging van de gegevens van de betrokken partijen beschermt. Dit is vooral belangrijk bij het gebruik van AI, omdat gevoelige informatie kan worden verzameld en geanalyseerd.

Het is belangrijk op te merken dat AI geen vervanging is voor menselijke bemiddelaars, maar eerder een hulpmiddel dat hun werk kan ondersteunen en verbeteren. Het behouden van menselijke betrokkenheid en empathie in het bemiddelingsproces blijft van essentieel belang voor succesvolle bemiddeling.

Tot zover ChatGPT, en wat kan ik daar aan toevoegen?

Advocatenkantoren ondervinden vooral technische moeilijkheden in de implementatie van AI. Verwijzend naar het antwoord dat Chat GTP hierboven verschafte: het is allemaal goed en wel te stellen dat de privacy en de gegevensbescherming belangrijk zijn, maar hoe ga je die concreet en praktisch beveiligen als je AI gebruikt als advocaat of bemiddelaar?

Volgens een studie van FTI Consulting (The Power of AI: navigating the paradigm swift in dispute resolution services) is er een grote disparaatheid bij advocatenkantoren over de wijze waarop ze omgaan met generatieve AI platformen zoals ChatGPT. Restricties werden ingevoerd bij 18% van de kantoren, open acces toegelaten bij 17%, en ongeveer 42% was zich van het probleem niet bewust of wist niet hoe er mee om te gaan. Nochtans is 76% van de grotere kantoren overtuigd dat AI de “geschillenindustrie” binnen de drie jaar fundamenteel zal veranderd hebben. Volgens sommige onderzoekers zouden mediators binnen afzienbare termijn zelfs kunnen vervangen worden door chatbots.

Of deze ontwikkelingen ons erg vrolijk stemmen is allicht niet de meest relevante vraag. Belangrijker is, wat kunnen wij doen om deze toekomst beheersbaar en menselijk te houden. Wij zullen in elk geval onze kennis rond het fenomeen AI in onderhandeling en bemiddeling moeten actueel houden.


Dirk Van de Gehuchte

Advocaat, collaboratief advocaat, erkend bemiddelaar, Voorzitter VZW Medvocat

En

ChatGTP