Motivering van de omvang van de onderhoudsbijdrage

Wijzigingen van het Burgerlijk Wetboek, van het gerechtelijk wetboek en van de wet van 19 maart 2010 tot bevordering van een objectieve berekening van de door de ouders te betalen onderhoudsbijdragen voor hun kinderen.: Nu ook rechtvaardiging van het bedrag van de onderhoudsbijdrage in de overeenkomsten over onderhoudsbijdragen.

Sedert de wet van 19 maart 2010 moet, behoudens akkoord van de partijen over het bedrag van de onderhoudsbijdrage, in het belang van het kind, de rechterlijke beslissing daaromtrent acht parameters vermelden.

Deze verplichting is er niet alleen wanneer voor het eerst een onderhoudsbijdrage is vastgesteld, ook verhogingen en verlagingen van een eerder toegekende uitkering moeten op basis van deze parameters gemotiveerd worden.

Ook voor overeenkomsten omtrent de onderhoudsbijdrage (alimentatieovereenkomsten, regelingsakte EOT …..), geldt door de wet van 21 december 2018 houdende diverse bepalingen betreffende Justitie, die van kracht is sinds 17 januari 2019, dat partijen in de overeenkomst de omvang van de onderhoudsbijdrage moeten verantwoorden.

Deze, wetswijziging heeft gevolgen voor elke overeenkomst tot bepaling van de onderhoudsbijdrage van zowel minderjarige als meerderjarige kinderen. Het bedrag van de onderhoudsbijdrage moet gerechtvaardigd worden op basis van (een deel) van deze parameters, volgens de verklaringen van de partijen..

De acht relevante parameters zijn :

– De aard en het bedrag van de middelen van elk van de ouders
– De gewone kosten waaruit het budget voor het kind is samengesteld
– De aard van de buitengewone kosten en het deel van deze kosten dat elk van de ouders voor zijn rekening dient te nemen
– De verblijfregeling van het kind
– Het bedrag van de kinderbijslag en van de sociale en fiscale voordelen van alle aard die elk van de ouders voor het kind ontvangt
– De inkomsten die elke ouder ontvangt uit het genot van de goederen van het kind
– De bijzondere omstandigheden van de zaak

Het is de bedoeling dat het grote kader waarbinnen de omvang van de onderhoudsbijdrage werd overeengekomen, wordt weergegeven.

Zekerlijk wanneer er bijzondere omstandigheden zijn, is het belangrijk dat deze vermeld worden.

Wanneer de onderhoudsbijdrage bijvoorbeeld lager ligt omdat de andere ouder ook nog bijstand of onderhoud in natura verstrekt, dan is het wenselijk dat dit in de overeenkomst aangegeven wordt.

Ook als partijen afzien van een onderhoudsbijdrage, dienen de parameters, die van toepassing zijn bij de totstandkoming van de overeenkomst, terug te vinden te zijn.

De motivering is belangrijk indien partijen achteraf een conflict over de onderhoudsbijdrage aan de rechter willen voorleggen..
.
Het is van belang om in de overeenkomst uitdrukkelijk voorbehoud te maken voor het voorwaardelijk karakter van de afspraken.
Wanneer zich een wijziging, op basis van gewijzigde omstandigheden opdringt, dan zal net, het weergeven van de belangrijke parameters, toelaten dat er een vergelijking mogelijk is tussen de oorspronkelijke omstandigheden en deze op het moment van het verzoek tot wijziging.

Sommige rechtbanken, zoals de Familierechtbank te Leuven, hebben een lijst voorzien die dient ingevuld te worden bij het neerleggen van een verzoekschrift EOT en bij elke vraag tot homologatie van een desbetreffend akkoord, tenzij elementen ervan zijn opgenomen in de overeenkomst of conclusie.

Er wordt in de wet niet gesteld dat alle parameters moeten worden aangehaald, ook de motivering van de rechterlijke uitspraken gebeurt in de praktijk niet altijd op basis van de 8 parameters.

Het zal er dus vooral op aankomen de doorslaggevende elementen, die geleid hebben tot de begroting van de onderhoudsbijdrage, aan te geven.

Noëlla Viaene
Advocaat
Erkend bemiddelaar
Bestuurder MEDVOCAT vzw