Bemiddeling in de kijker

Artificiële intelligentie en bemiddeling

Kan artificiële intelligentie van nut zijn bij bemiddeling? Ik vroeg het aan ChatGTP, en kreeg volgend antwoord: AI kan een waardevolle rol spelen bij bemiddeling door het proces te stroomlijnen, gegevens te analyseren en betere besluitvorming te ondersteunen. Hier zijn enkele manieren waarop je AI kunt gebruiken bij bemiddeling: Gegevensverzameling en analyse: AI kan helpen […]

Moeten rechtbanken een bemiddeling bevelen als één van de partijen het vraagt?

Artikel 1734, §1 Ger. W. stelt: “In elke stand van het geding, alsook in kort geding, behalve voor het Hof van Cassatie en voor de Arrondissementsrechtbank, kan de rechter voor wie een zaak hangende is, op gezamenlijk verzoek van de partijen of op eigen initiatief maar met instemming van de partijen, een bemiddeling bevelen, zolang […]

Bescherming van slachtoffers van geweld bij bemiddeling

De wet van 6 november 2022 heeft een aantal wijzigingen ingevoerd in het gerechtelijk wetboek met betrekking tot het ondernemen van een bemiddeling, een poging tot verzoening/minnelijke schikking en de verwijzing naar de kamer voor minnelijke schikking, nadat één van de partijen slachtoffer is geweest van geweld door de andere partij(en). Deze wijziging is in […]

Advocaat-bemiddelaar: Een contradictio in terminis?

Interview met Medvocat voorzitter Dirk Van de Gehuchte in magazine Strop en Toga #49 Het was hard aangekomen bij de bemiddelaars. In zijn repliek op de openingsrede stelde de Stafhouder de term “advocaat-bemiddelaar” in vraag. Ook nu herhaalt hij dat de term “advocaat-bemiddelaar” even ongerijmd is als de term “advocaat-magistraat”. Om de advocatuur bij de […]

De collaboratieve advocaat

De wet van 18 juni 2018 die onder meer de bevordering van alternatieve vormen van geschillenoplossing als voorwerp had, voerde de begrippen collaboratief advocaat en collaboratieve onderhandeling in, in ons rechtssysteem. Naast de verzoening en de bemiddeling is de collaboratieve onderhandeling sinds 2018 dus een nieuwe vorm van minnelijke geschillenoplossing. Arbitrage is dan weer een […]

Bemiddelingsbeding

Teneinde te vermijden dat in geval van betwisting omtrent een contract onmiddellijk naar de rechter gestapt wordt, kan het nuttig zijn om in een contract een bemiddelingsbeding op te nemen. Zo een beding kan luiden: “De partijen komen overeen dat elk meningsverschil of geschil met betrekking tot deze overeenkomst en onder meer deze voortvloeiend uit […]

Bemiddeling of collaboratieve onderhandeling?

Bemiddeling en collaboratieve onderhandeling mogen niet met elkaar verward worden. Ze hebben met elkaar gemeen dat ze beiden een vorm zijn van minnelijke geschillenoplossing. Zowel bij de bemiddeling als bij de collaboratieve onderhandeling pogen de partijen hun geschil op te lossen door te onderhandelen. Zij zullen hiervoor vaak beroep doen op de principes van de […]

Bemiddeling geniet het vertrouwen van de “vertrouwelijkheid”

Elke bemiddeling is gestoeld op twee basisprincipes :  vrijwilligheid en vertrouwelijkheid. Vrijwilligheid is de allereerste basis om een bemiddeling aan te vangen en dit principe blijft gehandhaafd gedurende de volledige duur van het bemiddelingstraject. Dit betekent dat elke partij op elk ogenblik een einde kan maken aan de bemiddeling zonder dat deze beslissing tegen deze […]

Medvocat kwam tussen tvv de familiale bemiddelaars-advocaten

Medvocat kwam tussen ten voordele van de familiale bemiddelaars-advocaten Op heden doet zich nog steeds een anomalie voor met betrekking tot de btw-vrijstelling voor familiale bemiddeling. Immers, familiale bemiddelaars kunnen van deze vrijstelling genieten terwijl familiale bemiddelaars-advocaten hiervan niet zouden kunnen genieten. Medvocat heeft dit aangekaart bij het Bureau van de Federale Bemiddelingscommissie met de […]

De rechtsbijstandsverzekering

De rechtsbijstandsverzekering moet ook de vrije keuze van raadsman eerbiedigen in geval van bemiddeling Het Grondwettelijk Hof diende zich uit te spreken over een beroep tot nietigverklaring ingesteld tegen artikel 2 van de Wet van 9 april 2017 tot wijziging van de Wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen. Het beroep tot nietigverklaring tegen […]

De rol van de (partij)advocaat bij de bemiddeling

De rol van de (partij)advocaat bij de bemiddeling Het is een misvatting te denken dat éénmaal partijen gekozen hebben voor bemiddeling als weg naar een oplossing voor hun geschil, de verdere tussenkomst van de advocaten van deze partijen overbodig zou zijn. Zowel voor, tijdens, als na de bemiddeling kan een belangrijke rol weggelegd zijn voor […]

Mediatie: de cijfers

Iedereen vindt bemiddeling een fantastische oplossing om een conflict op te lossen, en toch slaat dit nog weinig aan. Ik maak een uitzondering voor familierecht waar bemiddeling wel een vaste grond heeft gekregen. Maar voor de oplossing van andere conflicten is de reflex bij de mensen toch nog altijd om naar de rechtbank te stappen […]

Gewone verblijfsgebonden en verblijfsoverstijgende kosten voor kinderen

Gewone verblijfsgebonden en verblijfsoverstijgende kosten voor kinderen en wijzigingen in de bijdragen in de buitengewone kosten voor kinderen door de Wet van 21 december 2018 en het Koninklijk Besluit van 22 april 2019 tot vaststelling van de buitengewone kosten die voortvloeien uit art. 203 § 1 van het Burgerlijk Wetboek en de wijze van tenuitvoerlegging […]

E-Mediation: Geschillenbemiddeling vanop afstand

Geschillenbemiddeling vanop afstand: het kan vaak, en het is soms zelfsaangewezen Beweren dat bemiddeling kan via internet, via e-mail, was lang een beetje zoals het vloeken in een kerk. Heel wat bemiddelaars zouden onmiddellijk opstaan om er de snoodaard die beweerde dat je kon bemiddelen vanop afstand op te wijzen dat een groot deel van […]

Afschaffen van de pijlers en toch weer niet echt

Tot in de laatste rechte lijn naar wat titel 7 van de wet van 18 juni 2018 zou worden, voorzag het wetsontwerp in het afschaffen van de gekende pijlers: bemiddeling in familiezaken, bemiddeling in burgerlijke en handelszaken en bemiddeling in sociale zaken. Uiteindelijk werden de pijlers niet met zoveel woorden terug ingevoerd, maar wordt wel […]

Motivering van de omvang van de onderhoudsbijdrage

Wijzigingen van het Burgerlijk Wetboek, van het gerechtelijk wetboek en van de wet van 19 maart 2010 tot bevordering van een objectieve berekening van de door de ouders te betalen onderhoudsbijdragen voor hun kinderen.: Nu ook rechtvaardiging van het bedrag van de onderhoudsbijdrage in de overeenkomsten over onderhoudsbijdragen. Sedert de wet van 19 maart 2010 […]

Erkend Bemiddelaar (m/v)

Het wetsontwerp van 5 februari 2018 houdende diverse bepalingen inzake burgerlijk recht en houdende wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op de bevordering van de alternatieve vormen van geschillenoplossing brengt wijzigingen aan in de voorwaarden waaraan de bemiddelaars moeten voldoen om de erkenning te verkrijgen. Uit bezorgdheid om de bemiddeling toe te vertrouwen […]

De nieuwe wet op bemiddeling en collaboratief onderhandelen: wat betekent dit voor de advocaat?

Een gezamenlijke organisatie van de Gentse Balie en de vzw Medvocat UPDATE: Enkele sfeerbeelden van onze geslaagde studieavond van 25 april 2018: De presentaties van de studieavond: 20180425 – MEDVOCAT Studiedag 25 april wanneer? 25 april 2018 (AFGELOPEN) Ontvangst vanaf 17u30. Aanvang om 18u. Einde om 21u. 21u: receptie met broodjes om na te bespreken […]

Nieuwe evoluties in bemiddeling en collaboratieve onderhandeling

update 14 juni 2018 Op 5 februari 2018 werd het Wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake burgerlijk recht en houdende wijziging van het Gerechtelijke Wetboek met het oog op de bevordering van alternatieve vormen van geschillenoplossing ingediend. Dit wetsontwerp werd met enkele wijzigingen gestemd op 7 juni 2018. Het is nu wachten op de publicatie in het […]

E-Mediation: onbekend en (onterecht) onbemind

Geleidelijk aan begint het begrip bemiddeling of mediation door te sijpelen in onze dagelijkse rechtspraktijk. Nog voor de klassieke mediation gemeen goed geworden is, dient zich reeds een nieuw fenomeen aan in het bemiddelingslandschap, met name de E-Mediation of de bemiddeling via internet. In Nederland behoort E-Mediation reeds tot de courante praktijk. In België halen […]