Erkend Bemiddelaar (m/v)

Het wetsontwerp van 5 februari 2018 houdende diverse bepalingen inzake burgerlijk recht en houdende wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op de bevordering van de alternatieve vormen van geschillenoplossing brengt wijzigingen aan in de voorwaarden waaraan de bemiddelaars moeten voldoen om de erkenning te verkrijgen.

Uit bezorgdheid om de bemiddeling toe te vertrouwen aan bekwame professionelen die een passende opleiding hebben gevolgd, heeft de wetgever het beroep van bemiddelaar erkend en beschermd.  Het nieuwe artikel 227 quater Swb. legt geldboeten op van € 200,00 tot € 20.000,00 aan hem die beroepsmatig bemiddelt of zich de titel erkend bemiddelaar  toeëigent  zonder te zijn opgenomen in de lijst van de erkende bemiddelaars.

Uitzondering op gezegd principe vormt de bemiddeling in het kader van geschillen tussen ondernemingen omdat, volgens de wetgever, in handelszaken de afwezigheid van formalisme de regel is.  Deze redenering overtuigt mij niet;  ook een erkend bemiddelaar kan evident zonder de formaliteiten van een geschreven bemiddelingsovereenkomst even adequaat bemiddelen.

Het ontwerp schrapt het onderscheid tussen de familiale, burgerlijke, commerciële en sociale bemiddeling nu dit onderscheid niet langer een passende weerspiegeling vormt van de complexe wereld van de bemiddeling.  Bepaalde vormen van bemiddeling waren trouwens niet vervat in de vroegere classificatie.

Er komt bijgevolg een basiserkenning die voor alle vormen van bemiddeling zal gelden.

Om te worden opgenomen in de lijst van de erkende bemiddelaars, moet cumulatief voldaan worden aan de volgende voorwaarden:

  • een theoretische opleiding volgen
  • een praktische opleiding volgen;
  • slagen in een bekwaamheidsexamen;
  • slagen in de bekwaamheidsproeven;

De programma’s worden vastgesteld door de federale bemiddelingscommissie; zowel de opleiding, het examen als de proeven bevatten telkens een juridisch gedeelte en een bemiddelingsvaardigheidscomponent. Magistraten, advocaten, notarissen en gerechtsdeurwaarders die houder zijn van het diploma van doctor, licentiaat of master in de rechten, zijn van het juridische gedeelte vrijgesteld.  Andere (bedrijfs)juristen moeten blijkbaar wel de juridische gedeelten van opleiding, examen en proeven doorstaan… Maar waarom zouden zij die moeite doen aangezien bemiddeling in business to business een uitzondering vormt op toepassingsgebied van de erkende bemiddeling.

Erkende bemiddelaars blijven, zoals onder de huidige/vroegere wetgeving, onderworpen aan een deontologische code zodat zij blijk geven van de noodzakelijke waarborgen inzake onafhankelijkheid en onpartijdigheid.

Ongewijzigd is tevens het feit dat een in het strafregister opgenomen veroordeling, een tuchtsanctie of een administratieve sanctie die onverenigbaar is met de uitoefening van de functie van bemiddelaar, de erkenning door de federale bemiddelingscommissie verhindert.

Nieuw is dat een bemiddelaar wiens erkenning als tuchtsanctie werd ingetrokken, pas na verloop van tien jaar een nieuw verzoek tot erkenning kan indienen.

Om opgenomen te blijven in de lijst van de erkende bemiddelaars, blijft de verplichting  de permanente vorming voorgeschreven door de federale beroepscommissie te volgen.

Belangrijke nieuwigheid is dat plaatsvervangende magistraten niet kunnen optreden als bezoldigd bemiddelaar in een zaak waar één van de partijen haar woonplaats of zetel heeft in het rechtsgebied waarin hij/zij is benoemd.  En dit wanneer het nieuwe art. 1743 § 1/1 Ger. Wb. voorschrijft dat de rechter bij beurtrol die erkende bemiddelaar aanstelt die gevestigd is in zijn gerechtelijk arrondissement… De plaatsvervangende magistraat is gedoemd onbezoldigd te bemiddelen!

 

Tot slot, in Nederland zijn alle erkende bemiddelaars advocaat. In België daarentegen hebben de advocaten die boot gemist.

 

maart 2018                                                                          Dirk Cauwelier

advocaat – erkend bemiddelaar

plaatsvervangend rechter

penningmeester vzw Medvocat