Bemiddelingsbeding

Teneinde te vermijden dat in geval van betwisting omtrent een contract onmiddellijk naar de rechter gestapt wordt, kan het nuttig zijn om in een contract een bemiddelingsbeding op te nemen.

Zo een beding kan luiden:

“De partijen komen overeen dat elk meningsverschil of geschil met betrekking tot deze overeenkomst en onder meer deze voortvloeiend uit de interpretatie of de toepassing, voorafgaandelijk aan enige gerechtelijke stappen, aan bemiddeling zal worden onderworpen. Daarom verbinden partijen zich ertoe om aan tenminste één ontmoeting in bemiddeling deel te nemen in persoon of iemand met beslissingsbevoegdheid af te vaardigen. De bemiddelaar zal door de partijen gekozen worden onder de advocaten-bemiddelaars erkend door en aangesloten bij de vzw Medvocat met zetel in het gerechtsgebouw te Gent, Opgeëistenlaan 401A, 9000 Gent info@medvocat.be. De kost van de bemiddeling zal onder de partijen gelijk verdeeld worden. Bij mislukken van de bemiddeling kan elk geschil enkel onderworpen worden aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbank te _______.”

Deze clausule is niet auteursrechtelijk beschermd en mag vrij overgenomen worden.