Artikelen door admin

Moeten rechtbanken een bemiddeling bevelen als één van de partijen het vraagt?

Artikel 1734, §1 Ger. W. stelt: “In elke stand van het geding, alsook in kort geding, behalve voor het Hof van Cassatie en voor de Arrondissementsrechtbank, kan de rechter voor wie een zaak hangende is, op gezamenlijk verzoek van de partijen of op eigen initiatief maar met instemming van de partijen, een bemiddeling bevelen, zolang […]

Bescherming van slachtoffers van geweld bij bemiddeling

De wet van 6 november 2022 heeft een aantal wijzigingen ingevoerd in het gerechtelijk wetboek met betrekking tot het ondernemen van een bemiddeling, een poging tot verzoening/minnelijke schikking en de verwijzing naar de kamer voor minnelijke schikking, nadat één van de partijen slachtoffer is geweest van geweld door de andere partij(en). Deze wijziging is in […]

Advocaat-bemiddelaar: Een contradictio in terminis?

Interview met Medvocat voorzitter Dirk Van de Gehuchte in magazine Strop en Toga #49 Het was hard aangekomen bij de bemiddelaars. In zijn repliek op de openingsrede stelde de Stafhouder de term “advocaat-bemiddelaar” in vraag. Ook nu herhaalt hij dat de term “advocaat-bemiddelaar” even ongerijmd is als de term “advocaat-magistraat”. Om de advocatuur bij de […]

De collaboratieve advocaat

De wet van 18 juni 2018 die onder meer de bevordering van alternatieve vormen van geschillenoplossing als voorwerp had, voerde de begrippen collaboratief advocaat en collaboratieve onderhandeling in, in ons rechtssysteem. Naast de verzoening en de bemiddeling is de collaboratieve onderhandeling sinds 2018 dus een nieuwe vorm van minnelijke geschillenoplossing. Arbitrage is dan weer een […]

Bemiddelingsbeding

Teneinde te vermijden dat in geval van betwisting omtrent een contract onmiddellijk naar de rechter gestapt wordt, kan het nuttig zijn om in een contract een bemiddelingsbeding op te nemen. Zo een beding kan luiden: “De partijen komen overeen dat elk meningsverschil of geschil met betrekking tot deze overeenkomst en onder meer deze voortvloeiend uit […]

Bemiddeling of collaboratieve onderhandeling?

Bemiddeling en collaboratieve onderhandeling mogen niet met elkaar verward worden. Ze hebben met elkaar gemeen dat ze beiden een vorm zijn van minnelijke geschillenoplossing. Zowel bij de bemiddeling als bij de collaboratieve onderhandeling pogen de partijen hun geschil op te lossen door te onderhandelen. Zij zullen hiervoor vaak beroep doen op de principes van de […]

Bemiddeling geniet het vertrouwen van de “vertrouwelijkheid”

Elke bemiddeling is gestoeld op twee basisprincipes :  vrijwilligheid en vertrouwelijkheid. Vrijwilligheid is de allereerste basis om een bemiddeling aan te vangen en dit principe blijft gehandhaafd gedurende de volledige duur van het bemiddelingstraject. Dit betekent dat elke partij op elk ogenblik een einde kan maken aan de bemiddeling zonder dat deze beslissing tegen deze […]