Artikelen door admin

Bescherming van slachtoffers van geweld bij bemiddeling

De wet van 6 november 2022 heeft een aantal wijzigingen ingevoerd in het gerechtelijk wetboek met betrekking tot het ondernemen van een bemiddeling, een poging tot verzoening/minnelijke schikking en de verwijzing naar de kamer voor minnelijke schikking, nadat één van de partijen slachtoffer is geweest van geweld door de andere partij(en). Deze wijziging is in […]

Advocaat-bemiddelaar: Een contradictio in terminis?

Interview met Medvocat voorzitter Dirk Van de Gehuchte in magazine Strop en Toga #49 Het was hard aangekomen bij de bemiddelaars. In zijn repliek op de openingsrede stelde de Stafhouder de term “advocaat-bemiddelaar” in vraag. Ook nu herhaalt hij dat de term “advocaat-bemiddelaar” even ongerijmd is als de term “advocaat-magistraat”. Om de advocatuur bij de […]

De collaboratieve advocaat

De wet van 18 juni 2018 die onder meer de bevordering van alternatieve vormen van geschillenoplossing als voorwerp had, voerde de begrippen collaboratief advocaat en collaboratieve onderhandeling in, in ons rechtssysteem. Naast de verzoening en de bemiddeling is de collaboratieve onderhandeling sinds 2018 dus een nieuwe vorm van minnelijke geschillenoplossing. Arbitrage is dan weer een […]

Bemiddelingsbeding

Teneinde te vermijden dat in geval van betwisting omtrent een contract onmiddellijk naar de rechter gestapt wordt, kan het nuttig zijn om in een contract een bemiddelingsbeding op te nemen. Zo een beding kan luiden: “De partijen komen overeen dat elk meningsverschil of geschil met betrekking tot deze overeenkomst en onder meer deze voortvloeiend uit […]

Bemiddeling of collaboratieve onderhandeling?

Bemiddeling en collaboratieve onderhandeling mogen niet met elkaar verward worden. Ze hebben met elkaar gemeen dat ze beiden een vorm zijn van minnelijke geschillenoplossing. Zowel bij de bemiddeling als bij de collaboratieve onderhandeling pogen de partijen hun geschil op te lossen door te onderhandelen. Zij zullen hiervoor vaak beroep doen op de principes van de […]

Bemiddeling geniet het vertrouwen van de “vertrouwelijkheid”

Elke bemiddeling is gestoeld op twee basisprincipes :  vrijwilligheid en vertrouwelijkheid. Vrijwilligheid is de allereerste basis om een bemiddeling aan te vangen en dit principe blijft gehandhaafd gedurende de volledige duur van het bemiddelingstraject. Dit betekent dat elke partij op elk ogenblik een einde kan maken aan de bemiddeling zonder dat deze beslissing tegen deze […]

Webinar Bemiddeling op maat van de advocaat 9/2/2021

Bemiddeling is een mogelijk alternatief voor een gerechtelijke procedure om geschillen op te lossen waarbij een neutrale persoon, de bemiddelaar, in een vertrouwelijke sfeer op zoek gaat naar een uitkomst waar alle partijen zich in kunnen vinden en tracht onherstelbare breuken te vermijden. Een advocaat die daarvoor een opleiding heeft gevolgd en erkend is, kan […]

Medvocat kwam tussen tvv de familiale bemiddelaars-advocaten

Medvocat kwam tussen ten voordele van de familiale bemiddelaars-advocaten Op heden doet zich nog steeds een anomalie voor met betrekking tot de btw-vrijstelling voor familiale bemiddeling. Immers, familiale bemiddelaars kunnen van deze vrijstelling genieten terwijl familiale bemiddelaars-advocaten hiervan niet zouden kunnen genieten. Medvocat heeft dit aangekaart bij het Bureau van de Federale Bemiddelingscommissie met de […]

De rechtsbijstandsverzekering

De rechtsbijstandsverzekering moet ook de vrije keuze van raadsman eerbiedigen in geval van bemiddeling Het Grondwettelijk Hof diende zich uit te spreken over een beroep tot nietigverklaring ingesteld tegen artikel 2 van de Wet van 9 april 2017 tot wijziging van de Wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen. Het beroep tot nietigverklaring tegen […]

De rol van de (partij)advocaat bij de bemiddeling

De rol van de (partij)advocaat bij de bemiddeling Het is een misvatting te denken dat éénmaal partijen gekozen hebben voor bemiddeling als weg naar een oplossing voor hun geschil, de verdere tussenkomst van de advocaten van deze partijen overbodig zou zijn. Zowel voor, tijdens, als na de bemiddeling kan een belangrijke rol weggelegd zijn voor […]