Artikelen door

Bemiddeling geniet het vertrouwen van de “vertrouwelijkheid”

Elke bemiddeling is gestoeld op twee basisprincipes :  vrijwilligheid en vertrouwelijkheid. Vrijwilligheid is de allereerste basis om een bemiddeling aan te vangen en dit principe blijft gehandhaafd gedurende de volledige duur van het bemiddelingstraject. Dit betekent dat elke partij op elk ogenblik een einde kan maken aan de bemiddeling zonder dat deze beslissing tegen deze […]

Webinar Bemiddeling op maat van de advocaat 9/2/2021

Bemiddeling is een mogelijk alternatief voor een gerechtelijke procedure om geschillen op te lossen waarbij een neutrale persoon, de bemiddelaar, in een vertrouwelijke sfeer op zoek gaat naar een uitkomst waar alle partijen zich in kunnen vinden en tracht onherstelbare breuken te vermijden. Een advocaat die daarvoor een opleiding heeft gevolgd en erkend is, kan […]

Medvocat kwam tussen tvv de familiale bemiddelaars-advocaten

Medvocat kwam tussen ten voordele van de familiale bemiddelaars-advocaten Op heden doet zich nog steeds een anomalie voor met betrekking tot de btw-vrijstelling voor familiale bemiddeling. Immers, familiale bemiddelaars kunnen van deze vrijstelling genieten terwijl familiale bemiddelaars-advocaten hiervan niet zouden kunnen genieten. Medvocat heeft dit aangekaart bij het Bureau van de Federale Bemiddelingscommissie met de […]

De rechtsbijstandsverzekering

De rechtsbijstandsverzekering moet ook de vrije keuze van raadsman eerbiedigen in geval van bemiddeling Het Grondwettelijk Hof diende zich uit te spreken over een beroep tot nietigverklaring ingesteld tegen artikel 2 van de Wet van 9 april 2017 tot wijziging van de Wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen. Het beroep tot nietigverklaring tegen […]

De rol van de (partij)advocaat bij de bemiddeling

De rol van de (partij)advocaat bij de bemiddeling Het is een misvatting te denken dat éénmaal partijen gekozen hebben voor bemiddeling als weg naar een oplossing voor hun geschil, de verdere tussenkomst van de advocaten van deze partijen overbodig zou zijn. Zowel voor, tijdens, als na de bemiddeling kan een belangrijke rol weggelegd zijn voor […]

Mediatie: de cijfers

Iedereen vindt bemiddeling een fantastische oplossing om een conflict op te lossen, en toch slaat dit nog weinig aan. Ik maak een uitzondering voor familierecht waar bemiddeling wel een vaste grond heeft gekregen. Maar voor de oplossing van andere conflicten is de reflex bij de mensen toch nog altijd om naar de rechtbank te stappen […]

Sprekersavond Mediation week: technieken bij bemiddeling

Een initiatief van vzw MEDVOCAT Datum: woensdag 16 oktober 2019 om 19 uur Locatie: Gerechtsgebouw te Gent, Opgeëistenlaan 401 UPDATE Enkele sfeerbeelden van de Sprekersavond op 16 oktober: Sprekers: Dana Ketels laat u kennis maken met de non-verbale communicatie en meer bepaald met de kracht van de non-verbale strategie analyse zodat u als mediator gerichter […]

Gewone verblijfsgebonden en verblijfsoverstijgende kosten voor kinderen

Gewone verblijfsgebonden en verblijfsoverstijgende kosten voor kinderen en wijzigingen in de bijdragen in de buitengewone kosten voor kinderen door de Wet van 21 december 2018 en het Koninklijk Besluit van 22 april 2019 tot vaststelling van de buitengewone kosten die voortvloeien uit art. 203 § 1 van het Burgerlijk Wetboek en de wijze van tenuitvoerlegging […]

E-Mediation: Geschillenbemiddeling vanop afstand

Geschillenbemiddeling vanop afstand: het kan vaak, en het is soms zelfsaangewezen Beweren dat bemiddeling kan via internet, via e-mail, was lang een beetje zoals het vloeken in een kerk. Heel wat bemiddelaars zouden onmiddellijk opstaan om er de snoodaard die beweerde dat je kon bemiddelen vanop afstand op te wijzen dat een groot deel van […]